จริยธรรม

ความหมายจริยธรรม
หลักความประพฤติที่ควรยึดถือและปฏิบัติตาม โดยมีความนึกคิดในสิ่งที่ดีงาม อยู่ในศีล และธรรม รวมทั้งเป็นการนำความรู้ ความจริง มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตที่ดีงาม

ส่วนประกอบของจริยธรรม
ความรู้ มีเหตุผล
อารมณ์ ศรัทธา
พฤติกรรมแสดงออก ตัดสินใจ
การได้รับการปลูกฝังถ่ายทอดความรู้ ได้เห็นแบบอย่างของจริยธรรม มีการฝึกฝน ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นความเคยชินที่ดีงาม คือ คุณธรรม

ขอบข่ายของจริยธรรม
คุณธรรม – คุณงามความดีของความประพฤติ
มโนธรรมจริยธรรม – กฎของความประพฤติ
จรรยา – ความประพฤติ
จรรยาบรรณ – ข้อกำหนดของความประพฤติ
ศีลธรรม – ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี– ความประพฤติทางศาสนา
มารยาท – กริยาวาจาที่ยอมรับของสังคม

ธรรมะ หมายถึงธรรมชาติ
รูปธรรม
นามธรรม

สัปปุริสธรรม ธรรมของสัตบุรุษ 7 ประการ
ธัมมัญญุตา – รู้จักธรรม
อัตถัญญุตา – ความรู้จักผลของการกระทำ
อัตตัญญุตา – ความรู้จักตน
มัตตัญญุตา – ความรู้จักประมาณ
กาลัญญุตา – ความรู้จักกาล
ปริสัญญุตาความรู้จักชุมชน
ปุคคลัญญุตา – ความรู้จักบุคคล

ยศและลาภหายไปไม่ได้แน่ เว้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศล
ทิ้งทรัพย์สมบัติทั้งหลายให้ปวงชน แม้ร่างตนเขาก็เอาไปเผาไฟ
เมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเล่า เจ้าจะเอาแต่สุขสนุกไฉน
เมื่อเจ้ามามือเปล่าแล้วเจ้าจะเอาอะไร เจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามา

เราอยู่ไหนประชาอุ่นใจทั่วกัน
คุณค่าที่ได้…ถ้าทำดี
เป็นประโยชน์ต่อตำรวจและครอบครัว
เป็นประโยชน์ต่อสำนักงานตำรวจ
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
เป็นประโยชน์ที่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน

แนวทางปฏิบัติเพื่อการมีจริยธรรมของตำรวจ
ไม่ทุจริตต่อหน้าที่
ไม่ทำผิดกฎหมายเสียเอง
ไม่ใช้อำนาจหน้าที่เกินขอบเขตของกฎหมาย
ใช้กิริยาวาจาที่สุภาพต่อประชาชน
ให้การต้อนรับอย่างเต็มใจ
มีความรู้และความสามารถ รวมทั้งมีสมรรถภาพในการทำงานที่ดี
พัฒนาจิตใจตนเองเสมอ
ฝึกฝนให้พอใจในสิ่งที่มีอยู่
พัฒนาความคิดทำเพื่อประชาชน
พัฒนาความคิดประชาธิปไตย
พัฒนาความมีวินัย
การปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจ
การเยี่ยมเยียนผู้ได้รับบาดเจ็บ
การปฏิบัติต่อเพื่อนบ้านใกล้เคียง

“ตำรวจคือมิตรแท้ของท่าน”

จริยธรรมของตำรวจตามกฎ ก.ตร
ข้อ 7 ข้าราชการตำรวจ ต้องเคารพ ศรัทธา ระบอบประชาธิปไตย
ข้อ 8 ข้าราชการตำรวจ ต้องเคารพสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน
ข้อ 9 ข้าราชการตำรวจ ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ 10 ข้าราชการตำรวจ ต้องมีจิตสำนึกของความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
ข้อ 11 ข้าราชการตำรวจ ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา
ข้อ 12 ข้าราชการตำรวจ ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต และยึดมั่นในศีลธรรม
ข้อ 13 ข้าราชการตำรวจ ต้องภาคภูมิใจในวิชาชีพ
ข้อ 14 ข้าราชการตำรวจ ต้องปฏิบัติตนในฐานะผู้บังคับบัญชา
ข้อ 15 ข้าราชการตำรวจ ต้องปฏิบัติตัวในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา

จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ จุดมุ่งหมายการมีจริยธรรม
สามารถควบคุม กาย วาจา ใจ ในทางที่ถูกต้อง
มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตน
มีนิสัยใฝ่หาความรู้ และรู้จักคิดอย่างมีระบบ
มีทัศนคติที่ดีต่อสัมมาชีพทุกชนิด ขยันหมั่นเพียร มีวินัยในการทำงาน
มีความซื่อสัตย์ มีวินัยในตนเอง
รู้จักสิทธิ และหน้าที่ แก้ปัญหาอย่างสันติวิธี

การปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจ
การเยี่ยมเยียนผู้ได้รับบาดเจ็บ
การปฏิบัติต่อเพื่อนบ้านใกล้เคียง

“ตำรวจคือมิตรแท้ของท่าน”

จริยธรรมที่ควรเสริมสร้าง
ความสำนึกในหน้าที่
การรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่น
มารยาทของตำรวจ
ความสันโดษ
ความไม่ประมาท
การควบคุมอารมณ์
การดำรงชีวิตที่เรียบง่าย
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
การเป็นคนมีศีลธรรมดี
คุณสมบัติของผู้ดี

ค่านิยม
หมายถึง
สิ่งที่สังคมปลูกฝังให้สมาชิกยึดเป็นเป้าหมายในการดำเนินชีวิต มีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา

ค่านิยมสร้างสรรค์ 5 ประการ ที่ตำรวจจะต้องรู้
กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง
ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ
โปร่งใส และตรวจสอบได้
ไม่เลือกปฏิบัติ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

คุณธรรมตำรวจ
การรักษาความสัจ ปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์
การรู้จักข่มใจตนเอง
การอดทน อดกลั้น และอดออม
การรู้จักระวางความชั่ว รู้จักเสียประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม

ค่านิยมของตำรวจ
พึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ
ประหยัดอดออม
มีระเบียบวินัย และเคารพกำหมาย
ปฏิบัติตามคุณธรรมทางศาสนา
มีความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์

หลักการสำคัญสำหรับอาชีพตำรวจ
สถาบันการปกครอง – เป็นกลาง
ความมั่นคงของชาติ – รักษาความลับทางราชการ
ประชาชน – รักษาสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน
กระบวนการยุติธรรม – ประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง
กฎหมาย – เป็นผู้รักษากฎหมาย
การบริหารงาน – ต้องมีความละเอียด และมองมุมกว้างเพื่อครอบคลุม
อำนาจหน้าที่ – ไม่ข่มเหงประชาชน
ความรับผิดชอบ – เต็มใจในการทำงาน
สร้างศักดิ์ศรี และสร้างศรัทธา – ไม่แสวงหาประโยชน์ใส่ตน
สร้างความสามัคคี – เลือกคนทำงานให้ดี และถูกต้อง
การประชาสัมพันธ์ – ถูกต้อง และชัดเจน

เร็วก็หาว่าล้ำหน้า ช้าก็ว่าอืดอาด
โง่ก็ถูกตวาด ฉลาดก็ถูกระแวง
ทำก่อนบอกไม่ได้สั่ง ครั้นทำทีหลังบอกไม่รู้จักคิด
นี่แหละ ชีวิตการทำงาน…สุดยอด

คุณธรรม 4 ประการ
การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง

การรู้จักข่มใจตนเอง

การอดทน อดกลั้น อดออม

การรู้จักระวางความชั่ว

ค่านิยมหลักสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ยึดมั่นในคุณธรรม
มีจิตสำนึกที่ดี
ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง
ให้บริการด้วยความรวดเร็ว
ให้ข้อมูลข่าวสารครบถ้วน
มุ่งผลสัมฤทธิ์
ยึดมั่นระบอบประชาธิปไตย
ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพ

ข้าราชการตำรวจต้องยึดถืออุดมคติตำรวจ
เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่
กรุณาปรานีต่อประชาชน
อดทนต่อความเจ็บใจ
ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก
ไม่มักมากในลาภผล
มุ่งบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ดำรงตนในยุติธรรม
กระทำการด้วยปัญญา
รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต

ข้อปฏิบัติสำหรับอาชีพตำรวจ
ในที่สาธารณะ
เข้าจับกุมระงับเหตุ
สืบสวน สอบสวน
รับของรางวัล และใช้อภิสิทธิ์
การเป็นประจักษ์พยาน
ในฐานะผู้บังคับบัญชา
ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา
ในฐานะเพื่อนร่วมงาน
ข้าราชการ
เยี่ยมเยียนผู้บาดเจ็บ
เพื่อนบ้าน เยาวชน และเด็ก

ฝากไว้จากใจประชาชน
ตำรวจที่ดีต้องมีคุณธรรม
ตำรวจดีต้องน้อมนำความโปร่งใส
ตำรวจดีต้องซื่อสัตย์และมีวินัย
ตำรวจดีต้องมีใจในการงาน
ตำรวจดีต้องดูแลความทุกข์สุข
ตำรวจดีต้องเชิงรุกและประสาน
ตำรวจดีต้องใฝ่รู้วิชาการ
ตำรวจดีต้องตรึงนาน…..ในใจชน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s