ข้อสอบเก่าไว้ทบทวน

ข้อสอบ วิชา การมีส่วนร่วมของประชาชนฯ
โดย พ.ต.ท. หญิง ทิพยวัลย์ ชาตยาภา
1. ข้อใดคือความหมายของ “ การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม”
ก. ส่วนราชการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ร่วมตัดสินใจ
ข. การให้บริการที่เป็นมิตรกับประชาชน
ค. การให้ความรู้กับประชาชน
ง. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
2. งานชุมชนสัมพันธ์แตกต่างจากงานมวลชนสัมพันธ์อย่างไร
ก. วัตถุประสงค์
ข. เป้าหมาย
ค. การดำเนินการ
ง. การปฏิบัติงาน
3. ลักษณะของการบริการที่ดี
ก. ประชาชนต้องมาก่อนเสมอ
ข. ประชาชนถูกเสมอ
ค. ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส
ง. ถูกทุกข้อ
4. การให้ความช่วยเหลืออย่างเอื้ออาทร ให้คำแนะนำอย่างถูกต้อง และเป็นประโยชน์ เป็นมาตรฐานการให้บริการตามข้อใด
ก. บริการอย่างตั้งใจ
ข. บริการอย่างรู้ใจ
ค. บริการอย่างมีน้ำใจ
ง. บริการอย่างเข้าใจ
5. งานชุมชนสัมพันธ์ทำให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจกับใคร
ก. ประชาชน
ข. เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ค. พระภิกษุ สามเณร
ง. ผู้ต้องหา
6. สิ่งต่อไปนี้เป็นองค์ประกอบของสิ่งใด “ มีความสามารถ วิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้ไข”
ก. หลักการให้บริการ
ข. เทคนิคการให้บริการ
ค. มาตรฐานการให้บริการ
ง. คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ให้บริการ
7. ชุมชนสัมพันธ์ มีความหมายว่าอย่างไร
ก. การรวมกลุ่มเพื่อจัดงานร่วมกัน
ข. การรวมตัวเมื่อมีการอบรม
ค. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องผูกพันกัน
ง. การรวมตัวกันเพื่องานรื่นเริง
8. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ให้บริการ
ก. มีความรักในการบริการ
ข. มีฐานะดี
ค. มีความรับผิดชอบในหน้าที่
ง. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
9. จุดสูงสุดของโครงสร้างพื้นฐานของงานชุมชนสัมพันธ์คือ
ก. ผลงานดีของตำรวจ
ข. ความสงบสุขของประชาชนและสังคม
ค. พฤติกรรมดีของตำรวจ
ง. ความร่วมมือของประชาชน
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ถือว่าเป็นกุญแจดอกสำคัญของหน่วยงานใด
ก. ภาคเอกชน
ข. ภาคราชการ
ค. ภาคประชาชน
ง. ทุกภาคส่วน
11. ความสัมพันธ์และการร่วมมือของตำรวจกับประชาชน เป็นสิ่งสำคัญ หากไม่ดีอาจก่อให้เกิดผลเสียต่าง ๆ ยกเว้นข้อใด
ก. ทำให้อาชีพตำรวจถูกเกลียดชัง
ข. มีผลต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ
ค. มีผลทางออ้อมต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ง. มีผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชน
12. เราจะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ต้องอาศัยสิ่งใดเป็นสำคัญ
ก. รู้จักประชาชน
ข. รู้ถึงความต้องการของประชาชน
ค. รู้ผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ง. ข้อ ก แล ข ถูกต้อง
13. สัมพันธภาพของมนุษย์ เริ่มต้นด้วย
ก. การพบปะผู้คนด้วยความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน
ข. การได้อยู่ร่วมกันเป็นบางเวลา
ค. การได้สัมผัสกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน
ง. การได้ทักทายกัน แนะนำตัวกัน
14. คำกล่าวใดถูกต้อง
ก. มนุษย์ทุกคนมีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุด
ข. เมื่อได้รับการตอบสนองแล้วไม่ต้องการอีก
ค. มนุษย์ไม่ชอบอยู่โดดเดี่ยวในสังคม
ง. ความต้องการเริ่มจากสูงมาหาต่ำ
15. การประชาสัมพันธ์คือ
ก. การเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีต่อกัน
ข. การรักษาหน้าตาของหน่วยงาน
ค. การรักษาชื่อเสียงของผู้บังคับบัญชา
ง. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
16. เจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทใดทำงาน 24 ชั่วโมง
ก. ตำรวจ
ข. ทหาร
ค. แพทย์
ง. สาธารณสุข
17. ทักทายก่อน เรียกชื่อได้ถูก ให้ความร่วมมือ ที่กล่าวมานั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งใด
ก. วิธีสร้างมนุษยสัมพันธ์
ข. วิธีการประชาสัมพันธ์
ค. การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ
ง. พฤติกรรมของตำรวจ
18. มีความจริงใจ ซื่อสัตย์ มีไหวพริบ เกี่ยวข้องกับสิ่งใด
ก. คุณสมบัติพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานชุมชน
ข. คุณสมบัติเฉพาะของผู้ปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์
ค. คุณสมบัติทั่วไปของผู้ปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์
ง. คุณสมบัติปกติของผู้ปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์
19. กุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จในการป้องกันปราบปราม และความสงบสุขของสังคม ได้แก่ข้อใด
ก. ตำรวจที่ทำงานด้วยความอดทน ขยันหมั่นเพียร
ข. ประชาชนให้ความเคารพยำเกรงตำรวจ
ค. ความสัมพันธ์ร่วมมือที่ดีระหว่างตำรวจกับประชาชน
ง. ประชาชนต้องร่วมใจกันป้องกันตัวเอง
20. การติดต่อเกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความรักใคร่ มีความร่วมมือร่วมใจ ทำกิจกรรมจนบรรลุเป้าหมาย ที่กล่าวมาเป็นความหมายของสิ่งใด
ก. จิตวิทยา
ข. มนุษยสัมพันธ์
ค. ชุมชนสัมพันธ์
ง. ประชาสัมพันธ์
21. จุดมุ่งหมายของมนุษยสัมพันธ์
ก. มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นระยะ
ข. การดูแลกลุ่มคนในการทำกิจกรรมร่วมกัน
ค. ส่งเสริมและดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
ง. มีความเกี่ยวข้องกันในการทำงาน
22. การให้บริการใดที่ประชาชนชอบ
ก. ทันใจ
ข. มีไมตรีจิต
ค. ถูกใจ
ง. ครบถ้วน
23. การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่ดีคือ
ก. พูดดีเป็นศรีแก่ปาก
ข. พูดน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโหรงเหรง
ค. พูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทอง
ง. ให้พูดแต่ดีไม่ใช่ดีแต่พูด
24. สร้างภาพพจน์ ลดช่องว่าง สร้างงานมวลชน ค้นหาความร่วมมือ เป็นสิ่งใดของงานชุมชนสัมพันธ์
ก. วัตถุประสงค์
ข. แนวคิด
ค. กิจกรรม
ง. การดำเนินงาน
25. ประชาสัมพันธ์ การให้บริการ การมีส่วนร่วม ทั้ง สามประการที่กล่าวมาเกี่ยวข้องกับสิ่งใด
ก. แนวคิดและแนวทางดำเนินงานรชุมชน
ข. จุดเริ่มต้นงานชุมชนสัมพันธ์
ค. กิจกรรมภายในงานชุมชน
ง. จุดจบของงานชุมชน
26. สังคมที่เข้มแข็ง และมีดุลยภาพ สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วยปัจจัย 3 ด้านคือ
ก. สังคมคุณธรรม สังคมภูมิปัญญา สังคมพัฒนา
ข. สังคมคุณธรรม สังคมอุดมปัญญา สังคมแห่งการพัฒนา
ค. สังคมคุณธรรม สังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้
ง. สังคมคุณธรรม สังคมอุดมปัญญา และการเรียนรู้
27. เพื่อทำให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักการที่สำคัญที่สุดคือสิ่งใด
ก. การจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม
ข. การลดความขัดแย้งในสังคม
ค. การสร้างกลไกของการพัฒนาแบบราชการที่ยั่งยืน
ง. การให้ความช่วยเหลือ
28. งานชุมชนสัมพันธ์ในหน้าที่ตำรวจ นำปรัชญาใดมาใช้
ก. ตำรวจคือผู้นำตลอดเวลา
ข. ตำรวจคือประชาชน ประชาชนคือตำรวจ
ค. ตำรวจคือนายประชาชน
ง. ถูกทุกข้อ
29. Public Relation มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. การประชาสัมพันธ์
ข. การให้บริการแก่ชุมชน
ค. การปฏิบัติต่อกัน
ง. ความสัมพันธ์ของสมาชิก
30. หน้าที่หลักของตำรวจ
ก. บริการประชาชน สร้างความเข้าใจ
ข. บังคับกฎหมาย ป้องกันเหตุการณ์
ค. ให้ความรู้ ให้การบริการ
ง. ให้ความศรัทธา และการบริการ
31. ที่กล่าวว่า “ร่วมศึกษา” คือสิ่งใด
ก. ศึกษาปัญหา และความเดือดร้อนของประชาชน
ข. ศึกษาความเป็นอยู่และความต้องการ
ค. เข้าศึกษาสถาบันเดียวกับประชาชน
ง. พัฒนาตัวเองโดยการเข้าศึกษาหาความรู้
32. จะปรับปรุงการดำเนินงาน ตามโครงการต้องอาศัยสิ่งใด
ก. วัตถุประสงค์
ข. การดำเนินการ
ค. กิจกรรม
ง. การประเมินผล
33. ความต้องการมีสัจจะแห่งตน หรือทำให้ชีวิตมีความหมาย เป็นความต้องการระดับใด
ก. สูงสุด
ข. ต้น
ค. กลาง
ง. ทั้ง 3 ประการไม่ถูกต้อง
34. ข้อใดเป้นสิ่งที่เหมือนกันของมนุษย์
ก. ชอบให้คนเอาอกเอาใจ
ข. ไม่ชอบให้ใครตำหนิ
ค. ไม่ชอบเป็นผู้นำ
ง. ชอบแสดงออก
35. สิ่งใดที่ทำให้มนุษย์แตกต่างกัน
ก. พันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม
ข. พันธุกรรม และสังคม
ค. พันธุกรรม และการศึกษา
ง. พันธุกรรม และชุมชน
36. การพูดดี การพูดเก่ง
ก. เลียนแบบกันไม่ได้
ข. เป็นพรสวรรค์ของแต่ละบุคคล
ค. เป็นเทคนิค
ง. สามารถฝึกฝนได้
37. คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานชุมชน
ก. มีความสามารถพิเศษ
ข. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ค. มีอุดมการณ์ และความประพฤติที่ดี
ง. ทุกข้อที่กล่าวมาถูกหมด
38. ผู้นำที่ดี ต้องมีสิ่งใดชัดเจน
ก. แต่งตัวภูมิฐาน
ข. พูดจาเสียงดังฟังชัด
ค. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่ง
ง. มีรายได้สูงทัดเทียมในสังคม
39. ทักทายก่อน เรียกชื่อให้ถูก ให้ความร่วมมือ ที่กล่าวมานั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งใด
ก. วิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์
ข. วิธีการประชาสัมพันธ์
ค. วิธีการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์
ง. วิธีการเข้าถึงประชาชน
40. ลักษณะเด่นของสังคมไทย ที่เห็นชัดที่สุด
ก. เป็นตัวของตัวเอง
ข. มีความกตัญญูรู้คุณ
ค. เอื้อเฟื้อเห็นใจผู้อื่น
ง. ยกย่องผู้มีอำนาจ
41. ข้อใดคือสังคมไทย
ก. ตั้งใจในการทำงาน
ข. แข่งกับเวลา
ค. ไม่นิ่งนอนใจ
ง. ชอบความโอ่อ่า
42. “ชนะย่อมเกิดศัตรู” ข้อความนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งใดมากที่สุด
ก. เป็นผู้ที่พร้อมจะพูดกับคนทั่วไป
ข. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์
ค. เป็นผู้มีความเสมอต้นเสมอปลาย
ง. เป็นผู้อดทนหลีกเลี่ยงการโต้เถียง
43. องค์ความรู้ที่สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน
ก. วิชาการประสานงาน
ข. วิชาสังคมวิทยา
ค. วิชาการประชาสัมพันธ์
ง. วิชาภาวะผู้นำ
44. งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สร้างขึ้นมาเพื่อ
ก. สร้างความเข้าใจ ให้ความรู้ป้องกันตนเอง
ข. ให้บริการสร้างความเข้าใจ ป้องกันตนเอง
ค. ป้องกันตนเองสร้างศรัทธา ให้ความเข้าใจ
ง. ให้ความรู้ให้คุณธรรม ป้องกันตนเอง

45. หลักการให้บริการต้องคำนึงถึงสิ่งใดมากที่สุด
ก. ความมีระเบียบ
ข. ความซื่อสัตย์สุจริต
ค. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ง. ความรวดเร็ว
46. สื่อที่มีอิทธิพลในการสร้างประชามติคือ
ก. วิทยุ
ข. โทรทัศน์
ค. หนังสือพิมพ์
ง. เอกสารแผ่นพับ
47. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อยู่ในหลักการข้อใด
ก. การเสริมอำนาจแก่ประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์ตำรวจ
ค. หลักการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ง. ความหวังดีของประชาชน
48. มองคนในแง่ดี มีความอดทน รู้จักให้อภัย ทำใจเป็นกลาง กล่าวถึงสิ่งใด
ก. พื้นฐานการสร้างความประทับใจ
ข. วิธีสร้างมนุษยสัมพันธ์
ค. การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ
ง. พฤติกรรมของตำรวจ
49. ผู้นำที่ดีต้องมีสิ่งใดชัดเจน
ก. แต่งตัวภูมิฐาน
ข. พูดจาเสียงดังฟังชัด
ค. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่ง
ง. มีรายได้สูงทัดเทียมในสังคม
50. การฝึกที่ทำให้เกิดการมีวินัยมากที่สุด
ก. การฝึกโดยใช้ความเข้มแข็ง
ข. การฝึกโดยใช้เหตุและผล
ค. การฝึกโดยใช้ความรุนแรง
ง. การฝึกแบบเอาจริงเอาจัง
51. ขั้นตอนการดำเนินการงานชุมชนสัมพันธ์
ก. ขั้นเตรียมการ ขั้นปฎิบัติการ ขั้นประเมินผล
ข. ขั้นปฎิบัติการ ขั้นเตรียมการ ขั้นทดลอง
ค. ขั้นปฎิบัติการ ขั้นประเมินผล
ง. ขั้นทดลอง ขั้นปฎิบัติการ
52. สถาบันที่สำคัญต่อบุคคลในสังคม ในจุดแรกคือ
ก. สถาบันครอบครัว
ข. สถาบันการศึกษา
ค. สถาบันอาชีพ
ง. สถาบันเพื่อน
53. สิ่งที่ทำให้มนุษย์แตกต่างกัน
ก. อารมณ์ สังคม
ข. การศึกษา สังคม
ค. พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม
ง. ความคิด อารมณ์

Advertisements

One thought on “ข้อสอบเก่าไว้ทบทวน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s