พฤติกรรมองค์การ

พฤติกรรมองค์การ (organization behavior)มีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ร่วมกันอย่างมีระบบ
รวมตัวกันของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
เป็นการรวมตัวที่ถาวร
แนวคิดการกระทำของบุคคล
ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ทัศนคติ
ศึกษาผลกระทบขององค์การศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อม
ศึกษาผลกระทบของพนักงานที่มีผลต่อองค์กร
ความหมาย
เป็นการศึกษาวิชาการหลายสาขา เพื่อศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในองค์การ อย่างมีระบบ เพื่อนำไปปรับปรุงงานให้เกิดผลดี รวมทั้งสวัสดิภาพของบุคลากรในองค์การให้ดีขึ้น
องค์การดีบุคลากรก็ยิ้มชื่นใจ แต่ถ้าวันใด องค์การทรุด บุคลากรก็ทรุดตาม แล้วทั้งองค์การ และบุคลากรจะอยู่ได้อย่างไร
ขอบเขต
ผสมผสานของศาสตร์
ศึกษาการแสดงพฤติกรรม
เน้นการปฏิบัติ
ยอมรับผลกระทบจากภายนอก
มีแนวคิดและหลักการ
เน้นการประยุกต์ใช้
ประกอบด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
ศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรม 3 ระดับบุคคล กลุ่ม และองค์การ
เป็น สหวิชาการหลายสาขา
เป็นพื้นฐานในการปรับปรุงงาน
ประโยชน์
ช่วยให้เข้าใจแรงผลักดันที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมองค์การ
ช่วยในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
ช่วยให้ผู้บริหารนำทฤษฎีมาปรับใช้ในการบริหาร
มีการนำแนวคิดทฤษฎีมาวิเคราะห์ปรับใช้
ช่วยให้เข้าใจตนเอง และคนอื่นได้อย่างถูกต้อง
วิเคการราะห์ระดับบุคคล
บุคลิกภาพ
ทัศนคติ
ความสามารถ
ค่านิยม
การรับรู้
การเรียนรู้
การจูงใจ

วิเคราะห์ระดับกลุ่มทีมงาน เผชิญหน้า
กระบวนการ
การติดต่อสื่อสาร
การตัดสินใจ
การร่วมกันทำงาน
ทีมงานเสมือนจริง ไม่เผชิญหน้า โดยผ่านเน็ต
วิเคราะห์ระดับองค์การวัฒนธรรม
ค่านิยม
ทัศนคติ
อิทธิพลภายนอก
การยกย่อง
การให้เกียรติ
สร้างความเชื่อถือ
ความพึงพอใจในงาน
ปรับปรุงรูปแบบการให้รางวัล โดยอิงความตั้งใจในการทำงาน
การทำงานด้วยความสุข
หน้าที่ผู้บริหารการวางแผน
การจัดองค์การ
การนำ
การควบคุม
สิ่งที่ผู้บริหารต้องรู้จิตวิทยา
สังคมวิทยา
มานุษวิทยา
องค์กรสมัยใหม่ทำงานอย่างเป็นระบบมีวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของตัวเอง
ต้องมีคนร่วมกันทำงาน
มีการจัดโครงสร้างแบ่งงานกันทำ
กระบวนการจัดการ 5 อย่างการวางแผน ( planning )
การจัดองค์การ ( organizing )
การสั่งการ ( commanding )
การประสานงาน ( coordinating )
การควบคุม ( controlling )
poccc
กระบวนการจัดการ 4 ประการ
การวางแผน ( planning )
การจัดองค์การ ( organizing )
การโน้มนำพนักงาน ( leading )
การควบคุม ( controlling )
บทบาทผู้นำ
สร้างสัมพันธภาพ
ติดตามประเมินผล
กระจายข้อมูล
เป็นโฆษก
เป็นผู้ประกอบการ
เป็นผู้จัดการความสงบเรียบร้อย
เป็นผู้จัดสรรทรัพยากร
ตามตำแหน่ง
เป็นผู้ต่อรอง
ทักษะนักบริหาร 3 ประการ
ทักษะด้านเทคนิค (technical skills )
ทักษะด้านคน ( human skills )
ทักษะด้านความคิด (conceptual skills)
ด้านเทคนิค ระดับสูงความรู้ทั่วไปของอุตสาหกรรม
ขบวนการ
ผลิตภัณฑ์ขององค์การ
เทคนิค ระดับกลาง และต้นความสามารถเฉพาะด้านในงาน เช่น ทรัพยากรบุคคล การผลิต คอมพิวเตอร์ กฎหมาย การตลาด ขบวนการ หรือผลิตภัณฑ์
ทักษะด้านคนการประสานงาน
เกี่ยวข้องกับทัศนคติ
การสื่อสาร
ผลประโยชน์ของบุคคล และกลุ่ม
ทักษะด้านความคิดมองภาพรวม
เข้าใจความสัมพันธ์ของหน่วยงาน
เข้าใจความสัมพันธ์ ระหว่างองค์การ กับปัจจัยแวดล้อมองค์การ
จริยธรรม ของนักบริหารเป็นนักบริหารนั้นไม่ยาก
เพียงใช้ปากพูดไปในเหตุผล
จัดการทุกอย่างเพื่อทุกคน
ในใจตนเปี่ยมล้นคุณธรรม
ประสิทธิภาพประสิทธิผลต้องค้นหา
โน้มนำหลักวิชาไม่ถลำ
กล้าคิดและกล้าที่จะทำ
เท่านี้แหละคือผู้นำในองค์การ

Advertisements

2 thoughts on “พฤติกรรมองค์การ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s