จริยธรรมตำรวจ

หลักความประพฤติที่ควรยึดถือและปฏิบัติตาม โดยมีความนึกคิดในสิ่งที่ดีงาม อยู่ในศีล และธรรม รวมทั้งเป็นการนำความรู้ ความจริง มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตที่ดีงาม
ส่วนประกอบของจริยธรรม
ความรู้ มีเหตุผล
อารมณ์ ศรัทธา
พฤติกรรมแสดงออก ตัดสินใจ
การได้รับการปลูกฝังถ่ายทอดความรู้ ได้เห็นแบบอย่างของจริยธรรม มีการฝึกฝน ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นความเคยชินที่ดีงาม คือ คุณธรรม
ขอบข่ายของจริยธรรมคุณธรรม – คุณงามความดีของความประพฤติ
มโนธรรมจริยธรรม – กฎของความประพฤติ
จรรยา – ความประพฤติ
จรรยาบรรณ – ข้อกำหนดของความประพฤติ
ศีลธรรม – ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี– ความประพฤติทางศาสนา
มารยาท – กริยาวาจาที่ยอมรับของสังคม
ธรรมะ หมายถึงธรรมชาติ
รูปธรรม

นามธรรม
สัปปุริสธรรม ธรรมของสัตบุรุษ 7 ประการธัมมัญญุตา – รู้จักธรรม
อัตถัญญุตา – ความรู้จักผลของการกระทำ
อัตตัญญุตา – ความรู้จักตน
มัตตัญญุตา – ความรู้จักประมาณ
กาลัญญุตา – ความรู้จักกาล
ปริสัญญุตาความรู้จักชุมชน
ปุคคลัญญุตา – ความรู้จักบุคคล
เราอยู่ไหนประชาอุ่นใจทั่วกันคุณค่าที่ได้…ถ้าทำดี
เป็นประโยชน์ต่อตำรวจและครอบครัว
เป็นประโยชน์ต่อสำนักงานตำรวจ
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
เป็นประโยชน์ที่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน
แนวทางปฏิบัติเพื่อการมีจริยธรรมของตำรวจไม่ทุจริตต่อหน้าที่
ไม่ทำผิดกฎหมายเสียเอง
ไม่ใช้อำนาจหน้าที่เกินขอบเขตของกฎหมาย
ใช้กิริยาวาจาที่สุภาพต่อประชาชน
ให้การต้อนรับอย่างเต็มใจ
มีความรู้และความสามารถ รวมทั้งมีสมรรถภาพในการทำงานที่ดี
พัฒนาจิตใจตนเองเสมอ
ฝึกฝนให้พอใจในสิ่งที่มีอยู่
พัฒนาความคิดทำเพื่อประชาชน
พัฒนาความคิดประชาธิปไตย
พัฒนาความมีวินัย
จริยธรรมของตำรวจตามกฎ ก.ตรข้อ 7 ข้าราชการตำรวจ ต้องเคารพ ศรัทธา ระบอบประชาธิปไตย
ข้อ 8 ข้าราชการตำรวจ ต้องเคารพสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน
ข้อ 9 ข้าราชการตำรวจ ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ 10 ข้าราชการตำรวจ ต้องมีจิตสำนึกของความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
ข้อ 11 ข้าราชการตำรวจ ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา
ข้อ 12 ข้าราชการตำรวจ ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต และยึดมั่นในศีลธรรม
ข้อ 13 ข้าราชการตำรวจ ต้องภาคภูมิใจในวิชาชีพ
ข้อ 14 ข้าราชการตำรวจ ต้องปฏิบัติตนในฐานะผู้บังคับบัญชา
ข้อ 15 ข้าราชการตำรวจ ต้องปฏิบัติตัวในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา
จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ จุดมุ่งหมายการมีจริยธรรม
สามารถควบคุม กาย วาจา ใจ ในทางที่ถูกต้อง
มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตน
มีนิสัยใฝ่หาความรู้ และรู้จักคิดอย่างมีระบบ
มีทัศนคติที่ดีต่อสัมมาชีพทุกชนิด ขยันหมั่นเพียร มีวินัยในการทำงาน
มีความซื่อสัตย์ มีวินัยในตนเอง
รู้จักสิทธิ และหน้าที่ แก้ปัญหาอย่างสันติวิธี
จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ตำรวจที่มีจริยธรรมต้องปฏิบัติ
การปฏิบัติตนในที่สาธารณะ
การปฏิบัติเมื่อเข้าจับกุม หรือระงับการกระทำผิดกฎหมาย
การปฏิบัติหน้าที่สืบสวน สอบสวน
การรับของขวัญ รางวัล หรือให้อภิสิทธิ์
การเป็นประจักษ์พยาน
การปฏิบัติตนในฐานะผู้บังคับบัญชา
การปฏิบัติตนในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา
การปฏิบัติตนในฐานะเพื่อนร่วมงาน
การปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจ
การเยี่ยมเยียนผู้ได้รับบาดเจ็บ
การปฏิบัติต่อเพื่อนบ้านใกล้เคียง

“ตำรวจคือมิตรแท้ของท่าน”
จริยธรรมที่ควรเสริมสร้างความสำนึกในหน้าที่
การรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่น
มารยาทของตำรวจ
ความสันโดษ
ความไม่ประมาท
การควบคุมอารมณ์
การดำรงชีวิตที่เรียบง่าย
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
การเป็นคนมีศีลธรรมดี
คุณสมบัติของผู้ดี
ค่านิยมหมายถึง
สิ่งที่สังคมปลูกฝังให้สมาชิกยึดเป็นเป้าหมายในการดำเนินชีวิต มีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา
ค่านิยมสร้างสรรค์ 5 ประการ ที่ตำรวจจะต้องรู้
กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง
ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ
โปร่งใส และตรวจสอบได้
ไม่เลือกปฏิบัติ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
คุณธรรมตำรวจการรักษาความสัจ ปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์
การรู้จักข่มใจตนเอง
การอดทน อดกลั้น และอดออม
การรู้จักระวางความชั่ว รู้จักเสียประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม
ค่านิยมของตำรวจพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ
ประหยัดอดออม
มีระเบียบวินัย และเคารพกำหมาย
ปฏิบัติตามคุณธรรมทางศาสนา
มีความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์
อำนาจหน้าที่ – ไม่ข่มเหงประชาชน
ความรับผิดชอบ – เต็มใจในการทำงาน
สร้างศักดิ์ศรี และสร้างศรัทธา – ไม่แสวงหาประโยชน์ใส่ตน
สร้างความสามัคคี – เลือกคนทำงานให้ดี และถูกต้อง
การประชาสัมพันธ์ – ถูกต้อง และชัดเจน
เรื่องจริง
เร็วก็หาว่าล้ำหน้า ช้าก็ว่าอืดอาด
โง่ก็ถูกตวาด ฉลาดก็ถูกระแวง
ทำก่อนบอกไม่ได้สั่ง ครั้นทำทีหลังบอกไม่รู้จักคิด
นี่แหละ ชีวิตการทำงาน…สุดยอด

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s